اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F3514%2F%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a2%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-76-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2588-800-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری