اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F3895%2F%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d9%2587-458-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa

اشتراک گذاری