اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F4460%2F%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25af-19-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25af%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9

اشتراک گذاری