اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F4470%2F%25d8%25ac%25d8%25b0%25d8%25a8-85-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2587%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c

اشتراک گذاری