اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F4533%2F%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-700-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2587%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c

اشتراک گذاری