اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F4565%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-32-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2587%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584

اشتراک گذاری