اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.emdad.ir%2Ffa%2Fnews%2F5215%2F%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b3%25d9%2586%25db%258c%25d9%2586

اشتراک گذاری