اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F411453%2F%25d8%25b4%25d8%25b9%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9

اشتراک گذاری