اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fmarkazi.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F585500%2F%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b4%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری