اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnkh.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F50194%2F%25d9%2581%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25ba%25d9%2584-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-1394-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری