اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29003%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b5%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3

اشتراک گذاری