اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29740%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c

اشتراک گذاری