اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29796%2F%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7

اشتراک گذاری