اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29861%2F%25da%2598%25d8%25a7%25d9%25be%25d9%2586-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7

اشتراک گذاری