اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29874%2F%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2585

اشتراک گذاری