اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29973%2F%25d9%2585%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2587%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری