اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30059%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7

اشتراک گذاری