اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30128%2F%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c

اشتراک گذاری