اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30281%2F%25d8%25b2%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2584%25d9%2587-%25da%25af%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2587

اشتراک گذاری