اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30351%2F%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2581-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa

اشتراک گذاری