اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30396%2F%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1

اشتراک گذاری