اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30434%2F%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa

اشتراک گذاری