اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30465%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2581%25da%25a9%25d8%25b3

اشتراک گذاری