اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30480%2F%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری