اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30489%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%25be-%25d9%2581%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b1%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7

اشتراک گذاری