اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30606%2F%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2581-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25a7%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری