اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30967%2F%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری