اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31331%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b6-%25da%25af%25d8%25a7%25d8%25b2

اشتراک گذاری