اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fnovinnaghsh.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31587%2F%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa

اشتراک گذاری