اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fretireefund.pmo.ir%2Ffa%2Fnews%2F54578%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%2586%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25aa%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c

اشتراک گذاری