اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsadr.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F12572%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25ac

اشتراک گذاری