اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsadr.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F23390%2F%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2582%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b9-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%2585

اشتراک گذاری