اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsadr.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F24564%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d9%2587

اشتراک گذاری