اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsadr.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F24939%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af

اشتراک گذاری