اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsaramad.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F575303%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%2582-2020

اشتراک گذاری