اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsb.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F147550%2FSistan-and-Baluchistan-championship-was-repeated-in-Wushu-wrestlers

اشتراک گذاری