اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsb.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F147552%2FSending-aid-to-the-Sistan-Baluchistan-community-and-the-efforts-and-cooperation-of-the-flood-hit-provinces-of-the-country

اشتراک گذاری