اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsb.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F212740%2FDigital-Skill-Learning-Opportunity-for-Youth-on-Free-Virtual-Platform

اشتراک گذاری