اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsdrc.kums.ac.ir%2Ffa%2Fnews%2F46115%2F%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b0%25d8%25a8-%25d9%2587%25db%258c%25d8%25a3%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c-%25d9%25be%25da%2598%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2582%25db%258c%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری