اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsport.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F223344%2F%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2585%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری