اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsport.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F247606%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d9%2584%25da%25a9-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2581-%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری