اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ftakhalofat.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F235231%2F%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b9-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25af

اشتراک گذاری