اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ftehran.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F235307%2F%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582

اشتراک گذاری