اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F1%2F%25da%2586%25d8%25b4%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c

اشتراک گذاری