اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F112%2F%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری