اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F20%2F%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b2-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%2586%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25af-%25db%25b1%25db%25b0%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25b1%25d8%25a3%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1

اشتراک گذاری