اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F200%2F%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa-%25da%2586%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25b0%25d8%25a8-%25db%25b4%25db%25b5%25db%25b0-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25af%25d9%2586%25d8%25af

اشتراک گذاری