اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F238%2F%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b6-%25d9%2586%25da%2598%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری