اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F25%2F%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25aa-%25db%25b8-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25db%25b9%25db%25b5-%25db%25b9%25db%25b6-%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3

اشتراک گذاری