اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F270%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25db%25b7%25db%25b0-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25db%258c%25da%25af%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری